Biznes, Firma, E-biznes

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej to umorzenie wcześniej niezaspokojonych przez syndyka lub w planie spłaty wierzycieli zobowiązań dłużnika. Postanowienie o umorzeniu zobowiązań może wydać sąd z urzędu lub na wniosek upadłego. Umorzone mogą zostać jednak wyłącznie zobowiązania, które spełniają określone przez ustawodawcę warunki.

Co to jest oddłużenie?

Oddłużenie konsumenta w toku upadłości konsumenckiej to najważniejszy cel postępowania upadłościowego. Zgodnie z jego założeniami ma ono bowiem umożliwić dłużnikom wyjście z zadłużenia oraz powrót do normalnego życia, co możliwe jest dopiero po oddłużeniu, a nie w chwili ogłoszenia upadłości. Warto bowiem podkreślić, że samo ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest tożsame z oddłużeniem konsumenta.

Czym jest zatem oddłużenie? Oddłużenie oznacza umorzenie zobowiązań dłużnika w części, w jakiej nie zostały one zaspokojone przez syndyka lub w ramach planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o oddłużeniu wydaje sąd.

Kiedy sąd może oddłużyć dłużnika?

Postanowienie o umorzeniu zobowiązań może zostać wydane przez sąd:

 • z urzędu – bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu;
 • na wniosek – jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków, które zostały określone w planie spłacie wierzycieli i ma to charakter trwały; konieczne jest uprzednie wysłuchanie wierzycieli i dopiero po nim sąd może uchylić plan spłaty i oddłużyć dłużnika;
 • z urzędu – po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli; jednocześnie sąd wydaje wówczas postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli.

Jakie zobowiązania nie mogą zostać umorzone?

Ustawodawca przewidział grupę zobowiązań, które nie mogą ulec umorzeniu. Zalicza się do nich zobowiązania:

 • o charakterze alimentacyjnym;
 • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołane choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierć;
 • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny;
 • do wykonywania obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego, które orzeczone były przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;
 • do naprawienia szkody, która wynika z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;
 • umyślnie nieujawnionych, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu;
 • powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Oddłużenie a warunkowe umorzenie zobowiązań konsumenta

Od oddłużenia (https://wierzbicki.dris.pl/oddluzenie/), czyli umorzenia zobowiązań należy odróżnić warunkowe umorzenie. Kiedy może mieć ono miejsce? Jeżeli niezdolność do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli nie ma charakteru trwałego, sąd umarza zobowiązania pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty.

Udostępnij

O autorze